Press "Enter" to skip to content

Posts published in September 2017

Rus’ Rustlings

admin 0

Ngày 30 tháng 12 năm 2003 10 Thủ thuật Bác sĩ Ngốc Thứ nhất, các chứng chỉ của tôi: Tôi đã được nhìn thấy bác sĩ suốt cuộc đời của…

William Loughborough

admin 0

Tôi thích làm cho mọi người / bất cứ nơi nào / bất cứ lúc nào có thể tự trang web của riêng họ mà không cần phải đối phó…

base

admin 0

wcagtet

admin 0

Một trong những hoạt động thỏa mãn nhất mà chúng ta có thể chia sẻ là sử dụng các phép ghi nhớ hình học. Bộ nhớ nho nhỏ này có…

wcag2

admin 0

Introduction ldweb

admin 0

Giới thiệu về khuyết tật về học tập Học tập khuyết tật ảnh hưởng đến rất nhiều các kỹ năng về trí nhớ, nhận thức, giải quyết vấn đề, và…